Obchodní podmínky

společnosti Farma Besednice s.r.o.
se sídlem Hluboká u Borovan 26, PSČ 373 12, Borovany IČO: 27932419, DIČ: CZ27932419
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 17194 

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.eshop.safariresort.cz 

Tyto VOP upravují vztahy mezi Farma Besednice s.r.o., Hluboká u Borovan 26, 373 12 Borovany, IČO: 27932419 (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. 

2. Definice

    2.1. Prodávající

Prodávajícím je společnost Farma Besednice s.r.o.
se sídlem Hluboká u Borovan 26, PSČ 373 12, Borovany IČO: 27932419, DIČ: CZ27932419
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 17194.

    2.2. Kupující

Kupujícím je spotřebitel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

   2.3. Spotřebitelská Smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající. 

3. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujícího je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), někdy také General Data Protection Regulation a dalšími souvisejícími právními předpisy  platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (zaškrtnutím souhlasu při registraci do eshopu, popř. při koupi zboží bez registrace) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a uděluje výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, emailová adresa, adresa trvalého bydliště, telefon, fax, fakturační a dodací adresa) Prodávajícím, jakožto správcem, pro účely realizace předmětné obchodní transakce. Poskytnutí osobních údajů Prodávajícímu je dobrovolné, jejich poskytnutí je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Prodávajícího plnit. Kupující má právo k přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na opravu a výmaz poskytnutých osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů a právo jím udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to vše na adrese sídla Prodávajícího, prostřednictvím datové schránky Prodávajícího, popř. prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Prodávajícího, jehož kontaktní údaje jsou zveřejněny na webových stránkách Prodávajícího. Kupující má dále právo, v případě porušení svých práv, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu. Osobní údaje Kupujícího budou plně zabezpečeny proti zneužití a nebudou poskytovány třetím osobám, s výjimkou zaměstnanců Prodávajícího.

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém eshopu.

Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Kupující, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 1. let ode dne jejího podpisu. 

5. Cena a platba

Ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího. Prodávající akceptuje následující platební podmínky: dobírkou, bankovním převodem, platební kartou, v hotovosti, platbě kartou při osobním odběru. 

6. Dodací lhůta a podmínky dodání 

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží Kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 30 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 7 pracovních dnů od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. při osobním odběru nebo na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Prodávající akceptuje následující dodací podmínky: poštou, osobní odběr v areálu Zoo Praha. Zboží zasíláme pouze v rámci České republiky.

V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující.

V případě, že Kupující zvolí jako způsob dodání možnost osobního odběru, můžete si zboží vyzvednout ihned, jakmile obdržíte informační e-mail s potvrzením, že Vámi objednané zboží je připraveno k odběru ve výdejním místě, které se nachází v INFOCENTRU Safari resortu.

Pokud si Kupující zboží nevyzvednete do 10-ti pracovních dnů ode dne doručení e-mailu s potvrzením, bude objednávka automaticky stornována. Kupní cena za nevyzvednuté zboží bude zaslána na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující prodávajícímu sdělí. 

7. Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis. 

8. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

V případě vady odstranitelné:

  1. právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
  2. právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
  3. v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

V případě vady neodstranitelné:

  1. právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

V případě porušení zásad údržby zaniká právo kupujícího z odpovědnosti za vady:
 
     a. reklamace zboží, u něhož byly porušeny zásady údržby, bude prodávajícím zamítnuta

V případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat:

  1. právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

Za vadu zboží se nepovažuje:

      a. odchylka v barevné škále, zejména nesoulad mezi skutečným barevným odstínem zboží a odstínem, který byl zobrazen na elektronickém zařízení Kupujícího (display, monitor aj.)

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

  1. právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to na emailové adrese objednavky@safariresort.cz 

Reklamace se nevztahují na případy:

  • vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího
  • prokazatelných nedovolených zásahů do zboží
  • na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty
  • vady způsobené vlivem živelných katastrof 

9. Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy. 

10. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními

předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

Smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc Městského soudu v Praze.

 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2020 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

Zpět do obchodu